Chin-Gus bestyrelse

Chin-Gu Full Contact er en demokratisk forening med generalforsamling hvert år, hvor bestyrelsen meldes ind.

Bestyrelsen består af:

Formand
Bayram Korkmaz

Kasserer
Lene Laitinen

Sekretær
Narin F. Korkmaz

Bestyrelsesmedlemmer
Bolette Winnerskjold
Jesper Damkær

Suppleant

 

CHIN-GU VEDTÆGTER

Vedtægter for Chin-Gu Full Contact
§1: NAVN OG HJEMSTED.
Stk.1.: Klubbens navn er ”CHIN-GU FULL CONTACT” og har hjemsted i Københavns kommune.
Stk. 2.: Klubben er opdelt i flere afdelinger, dog med lige ansvar for generalforsamlingen:
– Kickboxing (disciplinerne Full contact/Lowkick/ K-1 rules, Muaythai,  og light contact), senior og junior hold
– Familiekickboxing/børnehold
– Boksning, senior og juniorhold
– Selvforsvar, piger og kvinder
Der kan oprettes nye afdelinger i henhold til § 2, stk. 1,2,3 – i overenstemmelse med klubbens formål. Dette kan ske af bestyrelsen mellem generalforsamlingerne, men skal godkendes endeligt på den førstkommende generalforsamling.

Klubben er medlem af national forbund . DMF -Dansk Muaythai Forbund og DKF.

Internatinale organisationer

(IFMA International Federation of Muaythai Associations), (ISKA International Sport Karate &Kickboxing Association),

§2: FORMÅL.
Klubbens formål er at:
1) give lokalområdets børn og unge mulighed for at dyrke idræt og motion under organiserede rammer i fritiden.
2) give undervisning i diverse idrætsgrene på motions- og konkurrencebasis, fortrinsvis kampsport og selvforsvar
3) deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give
børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk, herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder.

§3: MEDLEMMER.
Som medlemmer af klubben kan optages af begge køn:
– voksenhold (kampsport og selvforsvar) i alderen 13-99 år
– børnehold (kampsport og selvforsvar) i alderen 7-13 år
– minihold (børnegymnastik) i alderen 2-4, 4-6 år samt forældre

§4: IND- OG UDMELDELSER.
Indmeldelse sker til klubbens kasserer, ved at udfylde og underskrive en indmeldelsesblanket, samtidig indbetales kontingent til klubben.
Medlemmet skal være bekendt med vedtægterne.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren, og gælder fra d. første i måneden, hvis henvendelsen er kassereren i hænde senest en uge før.

§5: KONTINGENT.
Kontingent for både aktive og passive medlemmer fastsættes på klubbens årlige generalforsamling for ét år af gangen. Følgende er kontingentfrie: aktive trænere og bestyrelsesmedlemmer, efter skøn fra bestyrelsen.

§6: UDELUKKELSE.
Stk. 1.: Hvis et medlem af klubben er mere end to måneder i restance, medfører dette automatisk udelukkelse af klubben. Dette medfører dog ikke, at det pågældende medlem ikke skal betale de to måneders restance.
Stk. 2.: Hvis et medlem misbruger sin kunnen vil dette medføre en øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse.
Stk. 3: Hvis et medlem ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser, eller handler direkte til skade for klubben, og dermed ikke anerkender formålsparagraffens værdier om respekt og tolerance overfor andre (§ 2, stk. 3), kan dette føre til en advarsel fra bestyrelsen, og såfremt det gentages føre til øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.
Stk. 4.: Hvis et medlem giver eller modtager træning i andre sportsklubber, eller stiller op til stævner eller andre former for konkurrence uden at have formandens tilladelse, kan dette ligeledes føre til udelukkelse af klubben efter skøn fra bestyrelsen. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.

§7: BESTYRELSE.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse, og er direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen, som er klubbens øverste organ.
Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år af gangen. Formanden og sekretæren vælges på lige år, mens kassereren og bestyrelsesmedlemmerne vælges på ulige år. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis der foreligger skriftligt tilsagn for egen opstilling.
Hvis den ledende instruktør for hver afdeling ikke er valgt bestyrelsesmedlem, kan de deltage med observatørstatus (uden stemmeret) til bestyrelsesmøderne.

§8: BESTYRELSESMØDER.
Bestyrelsesmøder skal indkaldes overfor alle bestyrelsesmedlemmer med mindst
8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er tilstede.
Afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal, og hvis afstemningen står lige, er formandens stemme afgørende.

§9: FORRETNINGSUDVALG.
Forretningsudvalget består af 3 medlemmer:
Formand, kasserer og sekretær.

§10: REGNSKAB.
Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret. Formanden og kassereren har prokura.
Stk. 2: Kassereren fører kassebog og regnskab, og er endvidere ansvarlig for at sikre foreningens økonomiske grundlag via ansøgninger til fonde og etablering af indtægtsskabende initiativer.
Stk. 3: Den eksterne revisor har til opgave at gennemgå regnskab og tilhørende bilag ved den årlige revision, og påpege evt. mangler i dette. Revisorens bemærkninger forelægges bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4: Bestyrelsen har tilladelse til at foretage indkøb/salg af klubbens aktiver (udstyr til træning) til klubbens medlemmer og andre. Overskuddet herfra skal benyttes til aktiviteter i klubbens regi. Evt. underskud skal dækkes af klubben, dog max. op til
25.000 kr.

§11: GENERALFORSAMLING.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling af bestyrelsen med 3 ugers skriftlig varsel  via klubbens hjemmeside og klubbens Facebook side til alle medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Dirigenten, som ikke må være bestyrelsesmedlem, godkender sammen med formanden det af sekretæren udarbejdede referat. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved ændring af klubbens vedtægter kræves dog mindst 2/3 stemmer for ændringen.

§12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Bestyrelsen er samtidig pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af alle medlemmer skriftligt har anmodet herom, med angivelse af dagsorden. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

§13: OPLØSNING.
CHIN-GU FULL CONTACT kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med punktet særskilt på dagsordenen. Mindst 4/5 af medlemmerne skal være fremmødt, og mindst 4/5 af de fremmødte stemme for en opløsning. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På denne ekstraordinære generalforsamling kan spørgsmålet om klubbens opløsning afgøres ved simpelt stemmeflertal. I forbindelse med klubbens opløsning skal der samtidig tages beslutning om anvendelse af eventuel formue, tilhørende klubben. Dette sker også ved almindeligt stemmeflertal. Eventuel formue skal primært anvendes til fremme af dansk idræt. Det kan ikke gyldigt vedtages at formuen skal deles mellem klubbens medlemmer.

Nærværende vedtægter er vedtaget på CHIN-GU FULL CONTACT’s
Stiftende generalforsamling 11. Maj 1991, og revideret med ændringer vedtaget
på 3. Ordinære generalforsamling 13. Oktober 1993, 9. Ordinære generalforsamling 27. Oktober 1999, 11. Ordinære generalforsamling 25. Oktober 2001, samt 15. ordinære generalforsamling 17. februar 2005.
20. Ordinære generalforsamling 24. februar 2011.

30. Ordinære generalforsamling  25-05-2021

32. Ordinære Generalforsamling 13.04.2023
Jesper Damkær  (Referant)____________ Nima Marali( Dirigent)

København, 13-04- 2023