Chin-Gu’s vedtægter

Vedtægter for Chin-Gu Full Contact

§1: NAVN OG HJEMSTED.
Stk. 1.: Klubbens navn er ”Chin-Gu Full Contact” og har hjemsted i Københavns kommune.

Stk. 2.: Klubben er opdelt i flere afdelinger, dog med lige ansvar for generalforsamlingen:
– Kickboxing (disciplinerne Full contact/Lowkick/ K-1 rules, Muaythai og light contact), senior og juniorhold
– Familiekickboxing/børnehold
– Boksning, senior og juniorhold
– Selvforsvar, piger og kvinder

Der kan oprettes nye afdelinger i henhold til § 2, stk. 1, 2, 3 i overensstemmelse med klubbens formål. Dette kan ske af bestyrelsen mellem generalforsamlingerne, men skal godkendes endeligt på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3: Klubben er medlem af et eller flere forbunde, nationale som internationale. Klubben ajourfører en liste (herefter forbundslisten) på hjemmesiden med de forbund, som klubben er medlem af.

Ændringer i forbundslisten ajourføres kontinuerligt.

Bestyrelsen har til hver en tid ret til at ind- og udmelde klubben i både nationale og internationale forbund, dog med krav om udførlig begrundelse herom og ved orientering blandt klubbens medlemmer.

§2: FORMÅL.
Klubbens formål er at:
Stk.1.: give lokalområdets børn og unge mulighed for at dyrke idræt og motion under organiserede rammer i fritiden.

Stk. 2.: give undervisning i diverse idrætsgrene på motions- og konkurrencebasis, fortrinsvis kampsport og selvforsvar

Stk. 3.: deltage aktivt i det lokale idræts- og kulturliv, og derigennem medvirke til at give
børn, unge og voksne en forståelse for kvaliteten af et godt liv både psykisk og fysisk, herunder respekt og tolerance overfor andre og betydningen af et selvværd gennem tilegnelsen af idrætslige og kulturelle færdigheder.

§3: MEDLEMMER.
Som medlemmer af klubben kan følgende optages uanset køn:
– voksenhold (kampsport og selvforsvar) i alderen 13-99 år
– børnehold (kampsport og selvforsvar) i alderen 6-13 år
– minihold (børnegymnastik) i alderen 2-4, 4-6 år samt forældre

§4: IND- OG UDMELDELSE.
Indmeldelse sker digitalt via Chin-Gu Full Contacts hjemmeside, samtidig indbetales kontingent og indmeldelsesgebyr til klubben.

Medlemmet skal være bekendt med vedtægterne.

Udmeldelse sker ved at stoppe betalingen via Chin-Gu Full Contacts hjemmeside senest den sidste dag i måneden. Har et medlem betalt kontingent, men ønsker at udtræde, inden den betalte periode er ophørt, tilbageføres der ikke det resterende beløb

§5: KONTINGENT.
Kontingent for både aktive og passive medlemmer fastsættes på klubbens årlige generalforsamling for ét år ad gangen. Følgende er kontingentfrie: aktive trænere og bestyrelsesmedlemmer, efter skøn fra bestyrelsen.

§6: UDELUKKELSE.
Stk. 1.: Hvis et medlem af klubben er mere end to måneder i restance, medfører dette automatisk udelukkelse af klubben. Dette medfører dog ikke, at det pågældende medlem ikke skal betale de to måneders restance.

Stk. 2.: Hvis et medlem misbruger sin kunnen, vil dette medføre en øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse.

Stk. 3: Hvis et medlem ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser, eller handler direkte til skade for klubben, og dermed ikke anerkender formålsparagraffens værdier om respekt og tolerance overfor andre (§ 2, stk. 3), kan dette føre til en advarsel fra bestyrelsen, og såfremt det gentages føre til øjeblikkelig eksklusion af klubben, hvis dette skønnes nødvendigt efter en nærmere undersøgelse, som foretages og afgøres af klubbens bestyrelse. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.

Stk. 4.: Hvis et medlem giver eller modtager træning i andre sportsklubber eller stiller op til stævner eller andre former for konkurrence uden at have formandens tilladelse, kan dette ligeledes føre til udelukkelse af klubben efter skøn fra bestyrelsen. Afgørelse om eksklusion kan i sådanne tilfælde indankes for førstkommende generalforsamling.

§7: BESTYRELSE.
Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse og er direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen, som er klubbens øverste organ.

Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.
Formanden og sekretæren vælges på lige år, mens kassereren og bestyrelsesmedlemmerne vælges på ulige år. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis der foreligger skriftligt tilsagn for egen opstilling.

Hvis den ledende instruktør for hver afdeling ikke er valgt bestyrelsesmedlem, kan de deltage med observatørstatus (uden stemmeret) til bestyrelsesmøderne.

§8: BESTYRELSESMØDER.
Bestyrelsesmøder skal indkaldes overfor alle bestyrelsesmedlemmer med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er til stede.
Afstemning foregår ved almindelig stemmeflertal, og hvis afstemningen står lige, er formandens stemme afgørende.

§9: FORRETNINGSUDVALG.
Forretningsudvalget består af 3 medlemmer:
Formand, kasserer og sekretær.

§10: REGNSKAB.
Stk. 1: Regnskabsåret følger kalenderåret. Formanden og kassereren har prokura.

Stk. 2: Kassereren fører kassebog og regnskab, og er endvidere ansvarlig for at sikre foreningens økonomiske grundlag via ansøgninger til fonde og etablering af indtægtsskabende initiativer.

Stk. 3: Den eksterne revisor har til opgave at gennemgå regnskab og tilhørende bilag ved den årlige revision, og påpege evt. mangler i dette. Revisorens bemærkninger forelægges bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4: Bestyrelsen har tilladelse til at foretage indkøb/salg af klubbens aktiver (udstyr til træning) til klubbens medlemmer og andre. Overskuddet herfra skal benyttes til aktiviteter i klubbens regi. Evt. underskud skal dækkes af klubben, dog max. op til
25.000 kr.

§11: GENERALFORSAMLING.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling af bestyrelsen med 3 ugers skriftlig varsel via klubbens hjemmeside og klubbens Facebook-side til alle medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Dirigenten, som ikke må være bestyrelsesmedlem, godkender sammen med formanden det af sekretæren udarbejdede referat. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved ændring af klubbens vedtægter kræves dog mindst 2/3 stemmer for ændringen.

§12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Bestyrelsen er samtidig pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af alle medlemmer skriftligt har anmodet herom, med angivelse af dagsorden. Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen.

§13: OPLØSNING.
CHIN-GU FULL CONTACT kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med punktet særskilt på dagsordenen. Mindst 4/5 af medlemmerne skal være fremmødt, og mindst 4/5 af de fremmødte stemme for en opløsning. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. På denne ekstraordinære generalforsamling kan spørgsmålet om klubbens opløsning afgøres ved simpelt stemmeflertal. I forbindelse med klubbens opløsning skal der samtidig tages beslutning om anvendelse af eventuel formue, tilhørende klubben. Dette sker også ved almindeligt stemmeflertal. Eventuel formue skal primært anvendes til fremme af dansk idræt. Det kan ikke gyldigt vedtages at formuen skal deles mellem klubbens medlemmer.

Nærværende vedtægter er vedtaget på CHIN-GU FULL CONTACT’s

Stiftende generalforsamling 11. Maj 1991

og revideret med ændringer vedtaget på

3. Ordinære generalforsamling 13. Oktober 1993, 9. Ordinære generalforsamling 27. Oktober 1999, 11. Ordinære generalforsamling 25. Oktober 2001, 15. ordinære generalforsamling 17. februar 2005, 20. Ordinære generalforsamling 24. februar 2011, 30. Ordinære generalforsamling 25. maj 2021, 32. Ordinære generalforsamling 13. april 2023 samt 33. Ordinære generalforsamling 27. februar 2024.

Sidst revideret ved referent Bolette Winnerskjold og dirigent Carsten Egevang, København 27. februar 2024.

Forbundsliste:
Chin-Gu Full Contact er medlem af det nationale forbund Dansk Muaythai Forbund og det internationale forbund ISKA.